Προμελέτη και μελέτη φράγματος Τοπικής Κοινότητας Κάλφα 07-04-2011

      07-4-2011
                                              
ΕΡΩΤΗΣΗ
                                                 Προς τον κ. Υπουργό
                                    Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Κώστα Σκανδαλίδη
 
Θέμα: «Προμελέτη και μελέτη φράγματος της Τοπικής Κοινότητας Κάλφα»
 
Στο έγγραφο με αρ.πρωτ. 3/28-03-2011, που έχει σταλεί από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κάλφα του  Δήμου Ερυμάνθου, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά την κατασκευή «Λιμνοδεξαμενής στο ρέμα Βυλισσός της Τοπικής Κοινότητας Κάλφα του Δήμου Ερυμάνθου», αναφέρεται ότι,
στο πρόγραµµα Αλέξανδρος Μπαλτατζής έχει ενταχθεί µελέτη µικρού αρδευτικού φράγµατος στο χωριό Κάλφα Τριταίας του Δήµου Ερυµάνθου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8004/2-9-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 
Με την Απόφαση αυτή, πράγματι είχε γίνει η ένταξη της πράξης « Προμελέτη και Οριστική Μελέτη φράγματος Kάλφα και αρδευτικού δικτύου Δήμου Τριταίας Νομού Αχαϊας » στο πρόγραμμα «Αγροτικής Aνάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.) στο Μέτρο 125 Α1 «Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις» με κωδικό 125 Α1/ 64, με Φορέα Εφαρμογής της πράξης τη Διεύθυνση Tεxνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Φορέα Χρηματοδότησης τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Ε.Ε.και Α.Ε.Π του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Αντικείμενο της πράξη προσδιορίστηκε η μελέτη του φράγματος Κάλφα και του αρδευτικού δικτύου για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών του Δήμου Τριταίων Νομού Αχαΐας.
Το συνολικό κόστος της πράξης ανήρχετο σε 1.100.000,00 Ε, το οποίο αναγράφηκε στην κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ως ακολούθως:
Δημόσια δαπάνη                       1.100.000,00 €, η οποία κατανέμεται ως εξής:
κοινοτική συμμετοχή (75%)         825.000,00.€ και
εθνική συμμετοχή (25%)              175.000,00 €
Το έργο, κατά το τμήμα που αφορά τις επιλέξιμες πληρωμές του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), Σ.Α.0818.
 
Ο Δήµος Ερυμάνθου µε οµόφωνη απόφαση (47/2011) του Δηµοτικού του Συμβουλίου θεωρεί ότι η κατασκευή του έργου είναι μείζονος σηµασίας και αυξημένης προτεραιότητας,  αφού η οικονομία του συγκεκριμένου Δήμου στηρίζεται αποκλειστικά στην αγροτική εκμετάλλευση και την κτηνοτροφία, καθιστώντας μεγάλης  σημασίας τη χρήση του νερού για τους κατοίκους της περιοχής αυτής.
 
 
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ,
 
Είναι εφικτό να εκπονηθεί μελέτη για το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο της υπάρχουσας χρηματοδότησης;
Εάν εκπονηθεί η μελέτη, υπάρχει δυνατότητα ένταξης του έργου κατασκευής της λιμνοδεξαμενής;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Μαρία Κυριακοπούλου
 
Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος